Değerlerimiz
Engellilerin pozitif ayrımcılığa sahip olması gereği: Başta
zihinsel engelli gençler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği olan
gençlere, herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli
sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; gerçek anlamda
eşit olma şansının verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı: Bütün çalışanlarımıza,
gönüllülerimize, gençlerimize, bağışçılarımıza ve diğer
paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız.
DİSDER’de din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce
ve inançlara saygı gösteririz. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla
ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.

Gizlilik:
Güvenilirlik:
Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve
hesap verilebilirlik ilkelerine uyarız. Paydaşlarımızın gizlilik
kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla
paylaşmayız.

İşbirliği ve Dayanışma: Bütün sivil toplum kuruluşlarını
paydaşımız olarak görür; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde
olmaya özen gösteririz.

Haklar ve Sorumluluklar: Tüm çalışmalarımızda İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’ne ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne
titizlikle uyarız. Derneğimiz yönetim kurulu, yöneticileri, danışma
kurulu, bilimsel kurulu, gönüllüleri ve çalışanları aktif sorumlu
yurttaşlığın gereklerini yerine getirir. Engelli bireylerin diğer
bireylerle eşit koşullarda çalışma hakkına sahip olduğunu kabul
eder. Bu duyarlılığı tüm çalışmalarımıza yansıtırız.

Bilimsellik
Yasalara bağlılık

Yenilikçilik: Derneğimiz sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde
yenilikçi bir yaklaşımı benimser, çalışmalarında özgün modeller
geliştirir ve uygular.